Kémia I.

Kémia I.
 
Szak: környezetmérnök (kötelező tantárgy)
Neptun kód: NGB_KM005_1
Óraszám: 4+0+2
Kreditpont: 6
Előtanulmányi követelmény: NGB_KM001_1 (Műszaki kémia)
 
Oktatás célja:
Alapvető kémiai fogalmak megismertetése és a kémiai laboratóriumi munka alapjainak elsajátítása a gyakorlatban is.
 
Tantárgy tartalma:
 
Előadás
 • Az elektrokémia alapjai, fajlagos és moláris vezetőképesség.
 • Elektródpotenciál, Nernst-egyenlet, galváncellák működése.
 • Elektrolízis, elektródpolarizáció, elektrokémia gyakorlati alkalmazása.
 • A szervetlen kémia alapjai, az elemek és vegyületeik csoportosítása, általános jellemzése.
 • A nemfémes elemek fizikai és kémiai tulajdonságai, vegyületeik, előfordulásuk a természetben, gyakorlati alkalmazásuk.
 • A fémek fizikai és kémiai tulajdonságai, vegyületeik, előfordulásuk a természetben, gyakorlati alkalmazásuk.
 • Kémiai egyensúlyok, ionszorzat, pH, hidrolízis, puffer hatás, oldhatósági szorzat.
 • Anyagmérleg fogalma, egyensúlyban levő inert és nem inert rendszerek.
 • Nem egyensúlyban levő inert és nem inert rendszerek, anyagmérleg számítások.
 
Laboratóriumi gyakorlatok
 • Analitikai laboratóriumi munkák alapjai.
 • Oldatkoncentráció meghatározása titrálással.
 • Víz oldott oxigéntartalmának meghatározása.
 • Műanyagok vizsgálata.
 • pH, vezetőképesség és sűrűség mérése.
 
Kötelező irodalom:
Lesny J., Simon G., Végh D.: Speciális kémia, Novadat, 1996.
 
Ajánlott irodalom:
Papp S., R. Kümmel: Környezeti kémia, Tankönyvkiadó, Budapest, 1992.
Lesny J., Simon G., Végh D.: Általános kémia, Universitas Győr KHT, 2002.

Fizika és Kémia Tanszék Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00
Szenátusi ülés 2018. október 29. 14:00 - 16:00

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!