Műszaki kémia

Műszaki kémia
 
Szak: környezetmérnök, műszaki menedzser, járműmérnök, gépészmérnök, építőmérnök, közlekedésmérnök, műszaki szakoktató (kötelező tantárgy), építészmérnök (választható tantárgy)
Neptun kód: NGB_KM001_1
Óraszám: 2+0+0
Kreditpont: 2
Előtanulmányi követelmény: ---
 
Oktatás célja:
Kémiai alapismeretek elsajátítása.
 
Tantárgy tartalma:
 • A kémia szerepe a természettudományok rendszerében.
 • A kémia alaptörvényei.
 • Az atomok szerkezete, kvantumszámok és atompályák, az elemek periódusos rendszere.
 • Az elektronegativitás, kémiai kötés és kötéstípusok, oxidációs szám.
 • Kémiai nevezéktan.
 • Kémiai reakciók, reakciótípusok, sztöchiometria.
 • A gázállapot, gáztörvények, ideális és reális gázok.
 • A folyadékállapot, oldatok, az oldatok koncentrációegységei, koncentrációszámítás.
 • A szervetlen vegyületek felosztása, savak, bázisok és sók, sav-bázis elméletek.
 • A kémiai egyensúly fogalma, a víz disszociációs egyensúlya, pH-számítás.
 • Szerves kémia alapjai, a szerves vegyületek rendszerezése.
 • A szénhidrogének, a szénhidrogének származékai.
 • Alapvető szerves kémiai reakciók.
 
Kötelező irodalom:

Lesny Juraj, Simon Gábor, Végh Dániel: Általános kémia

Lesny Juraj, Simon Gábor, Szalay Dénes: Általános kémia (elektronikus jegyzet, letölthető: jegyzet.sze.hu)

Fizika és Kémia Tanszék Eseménynaptára

Nyári záróvizsga időszak 2018. június 20. 00:00 - 2018. június 29. 01:00
Vizsgaidőszak vége 2018. június 30.
Méltányossági vizsgák 2018. július 4. 00:00 - 2018. július 7. 01:00
Diplomaátadó ünnepély-MTK 2018. július 14. 14:00 - 17:00
Munkaszüneti nap 2018. augusztus 20.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!